Πολύ καλός γιατρός! Αν χρειαστω κάτι ξανά, εδώ θα έρθω.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.